Procedura recenzowania, którą posługuje się Redakcja „Salvatoris Mater”, jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, a w szczególności:

1. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję.

2. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów
(w przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy), którzy są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora, nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy.

3. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości. W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową
w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

4. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.

5. Redakcja, zlecając recenzję, przekazuje recenzentowi formularz recenzji, za pomocą którego recenzent winien sporządzić recenzję. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję do Redakcji w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Redakcji przez okres 5 lat.

7. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzji wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo nieopublikowania artykułu w przypadku uzyskania przezeń negatywnej recenzji, stwierdzenia plagiatu, treści niezgodnych z prawem, stanowiących naruszenie dóbr instytucji lub osób trzecich, jak również bez podania przyczyn.

9. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista współpracujących
z czasopismem recenzentów jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma.

10. Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy egzemplarz każdego tomu czasopisma.

11. Artykuły nadesłane, ale nie zakwalifikowane do druku są archiwizowane w Redakcji czasopisma
przez okres pięciu lat.

12. Redakcja stosuje procedurę zapory GHOSTWRITTING.
Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie odpowiednich danych ponosi składający opracowanie. W przypadku stwierdzenia zjawisk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora. W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor zobowiązany jest podać źródło finansowania.

 

Formularz recenzji    przycisk POBIERZ

 

 

 

 

 

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary

Kontakt

Telephone: (48) 63 270 77 20 
Email: mater@marianie.pl
Website: http://www.maryja.pl/

Konto bankowe

Bank Pocztowy S.A. o/Konin 
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001